Rata 1 Sarja 3 21.04.2018 20:17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                         
                   
Roep Sar 192 Yht 192
                                         
                   
Laes Sar 198 Yht 198
                                         
                   
Vilho Sar 264 Yht 264
                                         
                   
Kone Sar 206 Yht 206
                                         
                   
Läine Sar 200 Yht 200