Rata 3 Sarja 3 21.04.2018 20:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                         
                   
Emmi Sar 153 Yht 153
                                         
                   
Siiri Sar 183 Yht 183
                                         
                   
Suski Sar 154 Yht 154
                                         
                   
Aapo Sar 200 Yht 200